Menu
Your Cart

ászf

Általános Szerződési Feltételek

 

A Perm-Samara Invest Kft. Általános Szerződési Feltételei1.

A jelen szerződéses feltételek kerülnek alkalmazásra valamennyi, az ISOlex Hungary, Üzemeltető:

Perm-Samara Invest Kft/cégjegyzékszám: 01-09-201671, adószám: 25132560241,székhely: 1047

Bp., Fóti út 57./; továbbiakban: Eladó / által

értékesített matracok és kiegészítő termékek vonatkozásában. Vevő aláírásával elfogadja az általános szerződési feltételeket.

2.

Vevő a terméket katalógusból, online felületekről / weboldal, közösségi portál /, illetve az ISOlex Hungary hivatalos viszonteladói partnereinél működő bemutatóteremben kiállított mintadarabok alapján rendeli meg. Vevőnek lehetősége van valamennyi rendelhető termék személyes megtekintésére a bemutatótermek egyikében. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap benyújtását követően az általa kiválasztott paraméterek (például matrac típusa és a huzat fajtája) tekintetében kifogást nem emelhet. A weboldalon és a hirdetési felületeken látható képek illusztrációk. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa meghatározott és a megrendelőlapon rögzített tulajdonságoktól a későbbiekben nem térhet el és az annak megfelelően előállított terméket köteles átvenni és a vételárat kiegyenlíteni. Vevő a megrendelőlap benyújtása előtt köteles ellenőrizni minden azon szereplő és a termék gyártásához szükséges adatot / elérhetőség, számlázási cím, a termék valamennyi tulajdonsága, ideértve típus, méret, huzat /. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap aláírásával és a 4. pontban részletezett vételárrészlet megfizetésével a megrendelés véglegessé válik, és azon ezt követően utólagos módosításra nincs lehetőség. A megrendelőlap benyújtását követően a Vevő részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget Eladó kifejezetten kizárja.

3.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

4.

Vevő tudomásul veszi, hogy a mindenkor változó akciókban meghirdetett ajándékokra kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben eleget tett az abban szereplő feltételeknek, továbbá, az ajándékra vonatkozó igényét a vásárlással egyidejűleg bejelentette és az a megrendelőlapon rögzítésre került. A mindenkor hatályos akciókban szereplő kedvezményes vételár és/vagy ajándékok és/vagy nyeremények igénybevételéhez szükséges feltételeket a meghirdetett akció szövege tartalmazza. Vevő kijelenti, hogy az akcióban szereplő feltételeket megismerte és azoknak hiánytalanul eleget tett.

5.

A megrendelés akkor hatályos, ha Vevő a termék vételárának 50%-át, valamint az egyéb

szolgáltatások - házhozszállítás díja - 100 %-át kifizette. Áruhitel igénybevételével történő megrendelés esetén a megrendelés a hitelkérelem bank általi elfogadásával egyidejűleg válik hatályossá, és ezen időponttól kezdődően alkalmazandó valamennyi ehhez kapcsolódó és jelen ÁSZF-ben rögzített jogkövetkezmény / módosítási tilalom, kártérítési – és kötbérfizetési kötelezettség, stb. / . A vételárhátralékot Vevő a termék átvételével egyidejűleg köteles megfizetni. Vevő a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. Eladó a vételárhátralék teljes megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy Eladó elektronikus számlát bocsát ki. Késedelmes fizetés esetén Vevő köteles megfizetni Eladó részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, továbbá a 8. pontban foglalt tárolási díjat.

6.

Elállási jog, kötbér

Az elállási jogok gyakorlására a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint van lehetőség. Amennyiben Vevő a megrendelt terméket nem veszi át, vagy a vételár fennmaradó részét nem egyenlíti ki, az Eladó a 9. pontban rögzített módon jogosult eljárni. Az Eladó a 7. pontban rögzített szállítási határidő be nem tartása esetén, a Vevő felé a megrendelt termék alapára 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles a késedelemmel érintett naptári naponként, a késedelembe esés 5. munkanapjától kezdődően addig az időpontig, amikor Eladó a termék szállításáról igazolhatóan értesíti Vevőt. Az Eladó által fizetendő kötbér összege azonban nem haladhatja meg a termék vételárának 30%-át.

7.

A gyártási idő a megrendelés 5. pont szerinti hatályossá válását követően kezdődik. Eladó a végleges megrendelés benyújtásától és az 5. pontban részletezett vételárrészlet beérkezésétől számított 30 napon belül köteles a megrendelt termék leszállítására. A határidő semmis, ha a szállítás a jelzett időponton belül a Vevő hibájából valósul meg. Eladó a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött e-maillel, vagy a vásárláskor megadott telefonos elérhetőségen tájékoztatja Vevőt a megrendelt termék elkészültéről és ezáltal a megrendelés teljesítéséről. Amennyiben ezen kommunikációs csatornákon a Vevő elérhetetlen, a vásárláskor megadott postai levelezési címre kerül kiküldésre az értesítés. Kizárólag ezeken a kommunikációs csatornákon közölt értesítés minősül Eladó részéről értesítésnek. Nem minősül a szállítási határidő Eladó részéről történő megszegésének, ha a megrendelésben, a megrendelés hatályosulását követően bármilyen változtatás történik, ez esetben a változtatás elfogadásától számítva a szállítási időtartam újrakezdődik.

8.

Eladó részéről a szerződés teljesítettnek minősül, amikor a terméket az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően előállította, azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt értesítette. Eladó a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe. Eladó jogosult közvetített szolgáltatás nyújtására. Eladó kizárja felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, amely a Vevő által helytelenül megadott értesítési címből/elérhetőségből származik.

9.

Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül történik vagy a viszonteladó partner telephelyén, vagy pedig házhozszállítással. A termék személyes átvételekor – az azonosítás érekében - Vevő köteles közölni a megrendelés számát és bemutatni az eredeti megrendelőlapot.

A kiszállítás igénybevétele esetén a szállítók a megadott címen lévő első zárható helyiségig kötelesek szállítani a terméket. A termék átadásának feltétele a Vevő részéről az 5. pontban részletezett vételárrészlet megfizetését igazoló bizonylat bemutatása, továbbá a vételárhátralék hiánytalan megfizetése. Amennyiben Vevő az értesítéstől számított 8 napon belül a terméket nem veszi át, úgy Eladó a késedelem idejére jogosult tárolási költséget felszámítani, melynek összege a termék teljes vételárának 1%-a/nap. Eladó a terméket legfeljebb az értesítés Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napig köteles tárolni. Ezen határidő elteltét követően Eladó jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Vevő által befizetett, 5. pontban részletezett vételárrész összegét Eladó jogosult a tárolási díj összegébe beszámítani, ezáltal Vevő fizetési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő. A különbözetet Eladó a Vevő bankszámlájára visszautalja. A termék átvételénél Vevő köteles megvizsgálni, hogy a megrendelt termék megfelel-e a megrendelésnek. Amennyiben megfelel, úgy köteles ezt az átvételkor írásban igazolni. A Vevő köteles továbbá a termék felismerhető hibáit azonnal kifogásolni.

10.

A termék Vevő részére történő átadásával, továbbá az értesítésétől számított 8 nap elteltével a termékhez fűződő kárveszély Vevőre száll át.

11.Ha a kiszállított termék hibás vagy hiányos, abban az esetben Vevő ezt a helyszínen jelezni köteles, melyről a szállítók jegyzőkönyvet vesznek fel. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni. A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve / amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül / jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. Az ISOlex matracok belső szerkezetére, illetve a matrac belső magjára és alakjára Eladó az átvételtől számított 12 hónapos garanciát vállal. A matrac külső burkolatára / huzatára / szintén 12 hónapos jótállás vonatkozik. Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit a termék átvételekor átadott jótállási jeggyel, ennek hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (számla) érvényesítheti. A Vevő panaszát kizárólag írásban nyújthatja be. Írásban benyújtottnak minősül az ajánlott postai küldeményben megküldött és kézbesített panaszlevél, a bemutatótermekben kihelyezett, kereskedelmi hatóság által hitelesített vásárlók könyvébe írt bejegyzés, továbbá az info@lexmatrac.hu címre megküldött elektronikus levél. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki olyan hibákra, melyek az alábbiakra vezethetők vissza:

o ha a károsodás rendeltetésellenes (használati kezelési útmutatótól eltérő) használat

következménye

o valamely alkotórész /huzat stb./ a természetes kopás folytán tönkremegy/elhasználódik, vagy

o a vevő nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének / pl. a felismert hibákat időben nem

kifogásolta /

o ha a hiba káresemény következménye

o ha a terméken a vásárló, harmadik személy, illetve nem a jótállásra kötelezett által megjelölt

javítószolgálat javítást végzett

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben panasza nem tartozik a jótállás körébe, úgy az esetlegesen felmerült szállítási költségeket köteles megfizetni Eladó részére. Ezen költségekbe nem számítanak bele a felmerülő hiba okának megállapításával járó, azzal kapcsolatban felmerülő többletkiadások. Eladó köteles a garanciális problémákat megfelelő határidőn belül orvosolni. A megfelelő határidőre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Az esetleges javítás/csere teljesítését eladó törekszik a Ptk. 6:159.§ (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül elvégezni.

13.

Amennyiben Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét megváltoztatja, köteles erről Eladót tájékoztatni. Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben hatályosak, amennyiben azokat Eladó az utoljára megadott értesítési címre küldte ki.

14.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Magyar Jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket teljes terjedelmében megismerte, arról részletes tájékoztatást kapott, és az abban foglaltakat elfogadta, különös tekintettel a megrendelés hatályosulásával kapcsolatos 5. pontban rögzített rendelkezésekre, továbbá a szerződésszegés vonatkozásában rögzített jogkövetkezmények (tárolási díj) alkalmazására.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melynek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információk az adatvédelmi szabályzatban